ÀnimaTEA
Autisme
    Enllaços   Més informació
"Si li dones un peix a una persona podrà menjar un dia,
però si li ensenyes a pescar podrà menjar tota la vida"

(12-05-2015) Intervenció en els Trastorns de l’Espectre Autista: la dimensió Estructurat-Naturalitzat

Equip ÀnimaTEA

 

L’ensenyança naturalitzada és aquella que es duu a terme en contexts naturals com són la casa, l’escola i la comunitat. Històricament els mètodes naturalitzats sorgeixen a partir de les dificultats trobades, sobretot en la generalització dels aprenentatges, en els mètodes més tradicionals basats en els Assaigs Discrets molt estructurats.

El DTT (Entrenament en Assaig Discret o Discrete Trial Training) és un mètode d’ensenyança altament estructurat utilitzat quan l’alumne necessita aprendre una habilitat dividida en unitats més petites que la componen i quan l’aprenentatge típic no es dona de manera natural. Les habilitats s’ensenyen de manera controlada, planificada i sistemàtica.

Els mètodes d’ensenyança naturalitzada són molt útils en l’aprenentatge del llenguatge i la comunicació, sobretot en l’ús espontani i contextualitzat d’aquest. A més, són molt importants a l’hora de treballar la generalització de les habilitats als diferents contexts i rutines de la vida diària. S’han fet servir per la formació dels pares per la seva aplicació directa en entorns naturals.

Entre els mètodes naturalitzats d’ensenyança es poden trobar l’Ensenyança Incidental (Incidental Teaching), l’Ensenyança de l’Entorn (Milieu Teaching) i el PRT (Entrenament en Respostes Pivot o Pivotal Response Training).

Tot i que els dos mètodes (el naturalitzat i l'estructurat) poden semblar totalment contraris són, sens dubte, complementaris. No representen més que dos pols d’una mateixa dimensió.

La semblança principal es centre en que els dos mètodes estan basats en l’ABA (Anàlisi Aplicat de la Conducta o Applied Behavior Analysis). Per tant, s’entén que tota conducta presenta uns antecedents i unes conseqüències que la mantenen.

Les diferències bàsiques entre els dos mètodes d’ensenyança es poden resumir en:

Ensenyança Estructurada

 • Ensenyança dirigida per l’educador
 • Els episodis d’ensenyança-aprenentatge i el lloc on es durà a terme són escollits per l’educador
 • El context d’ensenyança-aprenentatge no acostuma a ser el natural
 • El contingut de l’aprenentatge també és escollit per l’educador
 • Es realitzen varis assaigs aïllats d’ensenyança
 • Els reforç utilitzats quan hi ha respostes correctes són arbitraris i no estan relacionats amb el que s’ensenya

Ensenyança Naturalitzada

 • L’alumne inicia els episodis d’ensenyança-aprenentatge així com el lloc on es duu a terme
 • L’aprenentatge es realitza en el context natural de l’alumne
 • El contingut dels aprenentatges, o una gran part, és escollit per l’alumne
 • Es realitzen pocs assaigs d’ensenyança, tots contextualitzats
 • Es fan servir reforç naturals relacionats amb el contingut del procés d’ensenyança-aprenentatge

Els programes d’intervenció i tractament per l’autisme més actuals miren d’incloure aquestes dues estratègies d’ensenyança, tot i que amb diferents formes d’integració. Per exemple, el model Denver (Early Start Denver Model) aposta per començar l’ensenyança d’una manera naturalitzada si l’activitat és intrínsecament reforçant, però en el cas que l’habilitat a treballar no s’aprengui en un temps acordat es passa a una ensenyança estructurada. En el mètode Lovaas s’opta per una ensenyança inicialment estructurada per passar després, poc a poc, a una més naturalitzada i generalitzada. Altres formes de tractament decideixen l’ús d’un o altre model segons l’habilitat que es vulgui treballar o segons els objectius i habilitats ja presents en la persona objecte de la intervenció.

Totes dues formes d’ensenyança s’han d’integrar si es pretén la implementació d’una bona intervenció de qualitat i individualitzada per al tractament dels TEA. Els professionals hem de conèixer tant els models estructurats com els naturalitzats d’ensenyança per poder poder adaptar la intervenció de la millor manera possible a les necessitats de cada cas.

 

Links:

The National Professional Development Center of AUTISM SPECTRUM DISORDERS

The Lovaas Institute

Koegel Autism: Pivotal Response Treatment

Indiana Resource Center for Autism

Compartir: